Pritužba protiv diskriminacije


Ovde možete podneti elektronsku pritužbu Povereniku za zaštitu od ravnopravnosti. Napominjemo da je elektronski način podnošenja pritužbe za diskriminaciju trenutno dostupan samo za LGBT+ građane kako bi se pomoglo prevazilaženje psiholoških i fizičkih barijera te približili mehanizmi za zaštitu prava.

Pritužbu može podneti svako fizičko ili pravno lice ili grupa lica koja smatra da je pretrpela diskriminaciju. Tokom ispunjavanja elektronskog obrazaca za podnošenje pritužbe od vas će se tražiti podaci o tome  ko je diskriminisan, od strane koga je diskriminisan/a, opis diskriminatornog akta kao i dokaze o pretrpljenom aktu diskriminacije (isprave, svedoci i dr.). Uvid u ove podatke imaju samo lica propisana zakonom odnosno službe Poverenika za zaštitu od diskriminacije dok administratori sajta, Centar za istraživanje i razvoj društva IDEAS kao i GLIC nemaju uvid u sadržaj pritužbe.

Ovde se možete upoznati sa tekstom Zakonom o zabrani diskriminacija koji precizira nadležnosti, postupak, mepe i drugo.  ( zakon o zbrani diskiminacije da bude hiper link koji otvori tekst zakona) tekst moze da se preuzme sa sajta Ministartva za rad, zapošljavanje, boračka i socijlna pitanja

Lični podaci o podnosiocu pritužbe

1

Lični podaci o podnosiocu pritužbe

2

Podaci o pravnom i/ili fizickom licu, odnosno organu protiv koga podnosite prituzbu.

3

Podaci o pravnom i/ili fizickom licu, odnosno organu protiv koga podnosite prituzbu.

4

Podaci o pravnom i/ili fizickom licu, odnosno organu protiv koga podnosite prituzbu.

5

Osnov diskriminacije

6

Osnov diskriminacije

7

Gde se desio događaj povodom koga podnosite pritužbu?

8

Opis događaja

9

Dokazi

10

  • Step Title
  • Step Title
  • Step Title
  • Step Title
  • Step Title
  • Step Title
  • Step Title
  • Step Title
  • Step Title
  • Step Title

Ime

Obavezno

Prezime

Obavezno

Naziv (ako je podnosilac pravno lice)

Da li pritužbu podnosite za neko drugo lice?

Obavezno

Ako je odgovor na prethodno pitanje potvrdan, napišite u čije ime podnosite pritužbu

Ime i prezime

Da li imate saglasnost lica u čije ime ponosite pritužbu?

Adresa / sedište

Obavezno

Telefon

Obavezno

E-mail

Obavezno

Datum rođenja

(nije obavezan podatak)

Da li se pritužba odnosi na pravno lice / organ?

Obavezno

Naziv pravnog lica/organa

Sedište i adresa

Telefon

Da li ste zaposleni u tom pravnom licu?

Da li se pritužba odnosi na fizičko lice?

Obavezno

Ime i prezime

Adresa

Telefon

Da li je osoba za koju tvrdite da vas je diskriminisala to učinila na svom radnom mestu / izvšavajući radne zadatke?

Ako je odgovor na prethodno pitanje potvrdan, navedite gde je osoba zaposlena

(naziv preduzeca/ institucije / organizacije, adresa, telefon, pozicijz / radno mesto te osobe)

Napomena: Ukoliko ima vise pravnih i/ili fizickih lica na koje se prituzujete, molimo Vas do zo svakoga posobne popunite i pasaljete prijavu

Izaberite jedan ili više osnova (ličnih svojstava) na osnovu kojih smatrate da ste bili diskiminisani

Obavezno

Neko drugo lično svojstvo (navesti)

Molimo Vas da ukratko navedete zašto smatrate da je lično svojstvo koje ste označili bilo povod za diskriminaciju

Obavezno

Gde se desio događaj povodom koga podnosite pritužbu za diskriminaciju?

Obavezno

Nešto drugo (navesti)

Molimo Vas da događaj povodom kog podnosite pritužbu opišete detaljno, uključujući i podatke o vremenu, mestu, osobama koje su bile prisutne i slično

Obavezno

Molimo Vas da navedete dokaze koje dostavIjate uz pritužbu

Obavezno

Priložite dokaz

Priložite dokaz

Priložite dokaz

Priložite dokaz

Priložite dokaz

Priložite dokaz

Da Ii ste pokrenuli sudski postupak?

Obavezno

Ako jeste, pred kojim sudom i kada?

Ako jeste, pred kojim sudom i kada?